Novosti

ODRŽAN SEMINAR HACCP MENADŽER I nivo -12 CPU sati

 

15.03.2018 07:50
Slika
 

Seminar je sproveden s ciljem podizanja nivoa znanja privrednika u primjeni HACCP sistema i namenjen je odgovornim licima u subjektima u poslovanju hranom koji su dužni da za sprovođenje HACCP programa imaju odgovorno lice u stalnom radnom odnosu. Polaznici seminara ““HACCP Menadžer I level”.  “ su u toku dvodnevne obuke stekli  odgovarajuća znanja i vještine u razumijevanju i pravilnoj primjeni HACCP principa i potrebna znanja u okviru primjene HACCP sistema u svakodnevnom poslovanju.

Obuka grupe polaznika je izvršena s kratkim teoretskim uvodom, primjerima i vježbama u ukupnom trajanju od 12 CPU sati intenzivnog rada. Odnos teorijskog dela i praktičnog rada je 35% - 65%. Vježbe su izvođene u timskom radu, u malim grupama.Osposobljavanje polaznika je završeno pismenom provjerom znanja. Svi polaznici ovog kursa koji su uspješno položili završni ispit i stekli uslov za dobivanje Sertifikata koji ima karakter javne isprave u EU.Polaznici seminara su, u sprovedenoj anketi, ocenili obuku kao izuzetno kvalitetnu, jer su kroz interaktivni rad dobili i praktično znanje.

0 0

d.o.o."ICS" Podgorica

 

 

d.o.o. “Institut za certifikaciju sistema” (ICS) za certifikaciju, ekspertizu, obuku i usluge Podgorica
 

Kontaktirajte nas

ZAŠTO IZBARATI NAS?